Wczytywanie...

Nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

Mimo nieustannych zmian uwarunkowań gospodarczych i rynkowych w Polsce, nieruchomości nadal pozostają wyjątkowo popularną formą inwestowania zgromadzonego kapitału oraz pozyskiwania zabezpieczenia finansowego. Aby jednak nabywana lub zbywana nieruchomość mogła spełnić swój cel, konieczna jest dokładana analiza zarówno jej stanu prawnego, jak i postanowień umowy jej dotyczącej. Jednocześnie ilość czynników i ryzyk występujących w transakcjach związanych z nieruchomościami oraz wartość tychże transakcji wskazują na potrzebę, a niejednokrotnie konieczność, skorzystania z fachowej oraz sprawnej porady prawnej na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej odnośnie spraw dotyczących nieruchomości stanowi jeden z głównych obszarów działania naszej kancelarii od początku jej istnienia. Zajmujemy się tak nieruchomościami komercyjnymi, jaki i mieszkaniowymi, w tym kamienicami, budynkami jedno- i wielorodzinnymi, lokalami, gruntami niezabudowanymi oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste; doradzamy deweloperom, spółkom oraz prywatnym inwestorom indywidualnym, krajowym oraz zagranicznym.

Zespół naszych prawników współpracuje z licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami, zarządcami nieruchomości oraz kancelariami notarialnymi. Kraków i okolice stanowią przy tym niezwykle istotne pole praktyki kancelarii odnośnie nieruchomości.

Wśród usług świadczonych przez kancelarię w powyższym zakresie przykładowo wymienić można:

  • przygotowywanie kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości – due dilligence (ocena ryzyka wystąpienia roszczeń osób trzecich, roszczeń reprywatyzacyjnych, analiza treści ksiąg wieczystych, rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego);
  • przygotowywanie umów i dokumentów koniecznych do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości;
  • przygotowywanie i ocena umów dotyczących oddawania nieruchomości lub poszczególnych lokali osobom trzecim w używanie (w formie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia);
  • negocjowanie w imieniu Klienta warunków transakcji obejmujących nieruchomości oraz wsparcie Klienta podczas zawierania aktów notarialnych;
  • zabezpieczanie wykonania umów dotyczących nieruchomości m. in. poprzez wprowadzanie zapisów na temat odpowiednich uprawnień lub kar czy też poprzez ustanawianie hipotek;
  • analizę prawną umów przedwstępnych, finalnych oraz deweloperskich, również pod kątem występowania klauzul niedozwolonych;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym;
  • reprezentowanie Klienta w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami (np. sprawa spadkowa w sądzie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przekazanie posiadania, rozgraniczenie, ustanowienie służebności, w tym drogi koniecznej, bezumowne korzystanie z nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym);
  • prowadzenie spraw o ochronę własności, ustanowienie służebności lub odszkodowanie w związku z położeniem sieci przedsiębiorstwa przesyłowego na nieruchomości Klienta.

 

Szczególne miejsce w działalności kancelarii dotyczącej nieruchomości zajmują wspólnoty mieszkaniowe.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Niewiele konstrukcji prawnych budzi tyle kontrowersji w zakresie ich bieżącego funkcjonowania, co wspólnoty mieszkaniowe. Firmom administrującym nieruchomościami wspólnymi, członkom zarządów wspólnot oraz właścicielom lokali nieustannie przychodzi mierzyć się z niezwykle problematyczną kwestią, która polega na pogodzeniu interesów grup nieraz kilkudziesięcioosobowych w oparciu o interpretację i praktyczne zastosowanie odpowiednich regulacji prawnych, w szczególności Ustawy o własności lokali.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie we współpracy oraz wspieraniu podmiotów zajmujących się na co dzień prowadzeniem wspólnot mieszkaniowych, a nasi radcowie prawni zajmują się reprezentacją zarówno wspólnot, jak i poszczególnych ich członków przed sądami i organami administracji oraz pośredniczą w ich wzajemnych kontaktach.

Oferta kancelarii w powyższym zakresie obejmuje m. in.:

  • prowadzenie negocjacji oraz postępowań przeciwko deweloperom dotyczących wad nieruchomości wspólnej;
  • prowadzenie postępowań przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę należnych świadczeń związanych z nieruchomością wspólną;
  • windykacja należności wspólnot na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;
  • reprezentacja interesów wspólnot w przypadku upadłości właściciela lokalu lub dłużnika;
  • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych;
  • pomoc prawna oraz doradztwo odnośnie praktycznych aspektów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym dysponowania nią na różne cele i korzystania z niej przez członków wspólnoty, rozliczania kosztów wspólnych i kosztów lokali oraz przeprowadzania niezbędnych przeglądów;
  • pomoc prawna oraz doradztwo odnośnie funkcjonowania wspólnot w inwestycjach typu condohotel;
  • przygotowywanie uchwał oraz protokołów z zebrań wspólnot;
  • przygotowywanie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną oraz regulaminów stosowanych we wspólnotach;
  • stała obsługa prawna firm administrujących nieruchomością wspólną;
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów pism odnośnie tematyki wspólnot mieszkaniowych.