Wczytywanie...

Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

Do usług prawnych oferowanych przez Kancelarię MIŚKOWICZ PACH I PARTNERZY należy również profesjonalne doradztwo w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego. Naszymi Klientami są inwestorzy krajowi i zagraniczni – firmy budowlane, deweloperzy, właściciele nieruchomości oraz podmioty indywidualne.
Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nienależytym wykonywaniem umów o roboty budowlane, niewypłacalnością podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym, odpowiedzialnością solidarną inwestora i wykonawcy oraz z zakresu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
Oferujemy pomoc w:

  • przygotowywaniu kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości oraz w ocenie ryzyka związanego z inwestycjami;
  • prowadzeniu bieżącej obsługi projektów deweloperskich, firm budowlanych i inwestorów;
  • negocjowaniu, przygotowywaniu i opiniowaniu już zawartych w ramach procesu inwestycyjnego umów, w tym umów o roboty budowlane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz FIDIC, umów o dzieło, umów dostawy, umów zlecenia i innych kontraktów wiążących podmioty realizujące inwestycje;
  • przeprowadzeniu wszelkich procedur administracyjno-prawnych, koniecznych do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji budowlanej lub zalegalizowania samowoli budowlanej (szerzej – dział Sprawy administracyjne),

 

a także:

 • sporządzamy na zlecenie Klientów opinie prawne z zakresu prawa budowlanego;
 • w przypadku pojawienia się problemów prawnych związanych z procesem budowlanym reprezentujemy interesy inwestorów i wykonawców w negocjacjach, sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych;
 • w szczególności pomagamy w dochodzeniu od nierzetelnych wykonawców kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady;
 • bądź w dochodzeniu od inwestorów należności z tytułu wynagrodzenia, kar umownych i odszkodowań;
 • ponadto reprezentujemy osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • jak również oferujemy swoje usługi w zakresie wszelkich innych problemów, jakie mogą pojawić się w toku realizacji inwestycji, takich jak przykładowo legalizacja samowoli budowlanej