Wczytywanie...

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi specjalistyczną obsługę dla przedsiębiorców z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również reprezentuje pracowników w sporach z pracodawcami.
Oferujemy:

– prowadzenie dokumentacji pracowniczej, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jak również jego rozwiązywaniem lub ustaniem;
– reprezentowanie Klienta w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym związanych z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy na gruncie kodeksu pracy;
– przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zakładowych i ponadzakładowych układów pracy;
– doradztwo i przygotowywanie dokumentacji odnoszącej się do wymiaru czasu pracy;
– doradztwo i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji przy restrukturyzacji pracodawcy, a w szczególności przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę;
– opiniowanie i przygotowywanie umów i dokumentów związanych ze świadczeniem na rzecz przedsiębiorców usług na innej podstawie niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie);
– obsługę prawną procesów zatrudniania członków zarządów i prokurentów, jak również wynagradzania członków rad nadzorczych, w tym przygotowanie umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich;
– przygotowanie dokumentacji prawnej odnoszącej się do powierzania pracownikom mienia, zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz zachowania poufności;
– przeprowadzanie procesów oraz sporządzanie dokumentacji zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników;
– audyt dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności akt osobowych pracowników i czasu pracy;
– reprezentowanie Klientów w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców.