Wczytywanie...

Prawo Spółek

Oferujemy:

 

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek handlowych oraz cywilnych, doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, przygotowywanie projektów porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami oraz umów inwestycyjnych, reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych (rejestracja spółek w tym sp. z o.o., jawnych, komandytowych, cywilnych, akcyjnych; rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym).
  • Zakładanie spółek oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz spółek przez podmioty zagraniczne, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, wnoszenie aportów do spółek, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej, przygotowania zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zebrań zarządu i rady nadzorczej.
  • Prowadzenie sporów korporacyjnych, transakcje na udziałach/akcjach, zmiany w strukturze kapitału zakładowego: podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie akcji, dopłaty, przekształcenia spółek.
  • Podziały spółek, połączenia spółek, trasngraniczne łączenia, transakcje M&A, inwestycje FDI (Foreign Direct Investments), likwidacja spółek.