Wczytywanie...

Prawo administracyjne

Sprawy administracyjne

 

W ramach działu prawa administracyjnego Kancelaria Miśkowicz Pach i Partnerzy świadczy kompleksową obsługę prawną we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej (administracji rządowej i samorządowej), wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Oferujemy pomoc prawną między innymi w następujących sprawach:

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego, m.in. pomoc prawna w toku postępowań w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę (zarówno inwestorom, jak i pozostałym stronom postępowań), udzielenia pozwolenia na użytkowanie, zgłoszeń wymaganych przez prawo budowlane oraz w sprawach zgłoszenia samowoli budowlanych;
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, m. in. pomoc prawna w toku procedury planistycznej, kwestionowanie planów zagospodarowania przestrzennego (na etapie postępowania przed organami oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi), a także w dochodzeniu roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z wejściem w życie planu zagospodarowania (odszkodowania, zamiana nieruchomości), pomoc prawna w sprawach ustalenia warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • analiza możliwości zagospodarowania nieruchomości i realizacji inwestycji pod kątem wymogów wynikających z prawa budowlanego, przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i z zakresu ochrony środowiska;
 • sprawy z zakresu tzw. specustaw, m.in. specustawy drogowej i kolejowej;
 • sprawy wywłaszczeniowe (oferujemy zarówno obsługę prawną podmiotów domagających się zwrotu nieruchomości, stwierdzenia nieważności aktów na podstawie których nastąpiło wywłaszczenie, odszkodowań, jak i obsługę prawną podmiotów w stosunku do których kierowane są roszczenia byłych właścicieli, aktualnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych);
 • dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych w związku z przejmowaniem, wywłaszczaniem i korzystaniem przez nie z nieruchomości naszych Klientów, a także w innych sprawach w których działania organów administracji publicznej spowodowały szkodę po stronie naszych Klientów;
 • sprawy dotyczące nieruchomości zajętych pod drogi publiczne;
 • sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego;
 • wszelkie inne sprawy dotyczące stanu prawnego nieruchomości (sprawy dotyczące użytkowania wieczystego oraz inne z zakresu gospodarki nieruchomościami, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców);
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał oraz zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa);
 • sprawy dotyczące prowadzenia regulowanej działalności gospodarczej, uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń i koncesji.

Pragniemy podkreślić, że szczególne miejsce w praktyce Kancelarii Miśkowicz Pach i Partnerzy zajmują sprawy dotyczące nieruchomości oraz postępowania związane z procesem inwestycyjno – budowlanym. W tym zakresie odsyłamy do działu „Nieruchomości” oraz „Prawo budowlane.