Wczytywanie...

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Nie tylko właściciele nieruchomości, ale także użytkownicy wieczyści i posiadacze samoistni zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy także na innych posiadaczy, w tym najemców lub dzierżawców, nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Współwłaściciele lub współposiadacze nieruchomości odpowiedzialni są za zapłatę podatku solidarnie.

 

Więcej zapłacą przedsiębiorcy

 

Wysokość podatku uzależniona jest od przedmiotu opodatkowania (ustawa wyróżnia grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz od stawek ustalonych przez radę gminy, na terenie której nieruchomość się znajduje. Rada gminy nie może ustalić stawek dowolnie – ich górne granice określa ustawa, a granice te są wyższe dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo, aktualnie ustanowiona przez Radę Miasta Krakowa wysokość stawek od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

W praktyce wątpliwości wywołuje zakwalifikowanie nieruchomości jako „związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy nieruchomość jest własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, ale osoba ta posiada również majątek „prywatny”, nie wykorzystywany w omawianej działalności. W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że „do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone winny być również te grunty albo budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez danego podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz ich [gruntów lub budynków] cechy oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one wykorzystywane na ten cel. W każdym razie warunków takich nie spełnia nieruchomość przeznaczona na realizację niegospodarczych osobistych celów życiowych podatnika (Wyrok z dn. 17 lipca 2014 r., sygn. II FSK 1847/13).

 

Zwolnienia podatkowe

 

Ustawa zwalnia z podatku m.in. grunty oraz budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez dane stowarzyszenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, nauki i techniki, oświaty, kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem tych wykorzystywanych do prowadzenia działalności, a także grunty zajęte trwale na bazy wypoczynkowe  i obozowiska dla dzieci i młodzieży. Rada gminy upoważniona jest, na podstawie art. 3 ustawy do wprowadzenia dodatkowych zwolnień przedmiotowych. Przykładowo, Rada Miasta Krakowa uchwałą z dn. 25 maja 2011 r. wprowadziła zwolnienie dla nowych budynków przeznaczonych do prowadzenia ogólnodostępnych parkingów na terenie o znacznym deficycie miejsc postojowych.

 

Ewidencja podatkowa

 

Osoby fizyczne zobowiązane są składać organowi podatkowemu (którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Na podstawie m.in. tych informacji i deklaracji organy podatkowe tworzą elektroniczną ewidencję podatkową nieruchomości.

 

W kancelarii Miśkowicz Pach i Partnerzy oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo z zakresu prawa podatkowego. Z naszą ofertą zapoznacie się Państwo na zakładce PRAWO PODATKOWE.

Powrót