Wczytywanie...

VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Tzw. duża nowela VAT, która wejdzie w życie z początkiem 2017 r., w zamierzeniu ustawodawcy ma uszczelnić ściągalność tego podatku i przeciwdziałać nadużyciom. Regulacje mające chronić to ważne źródło dochodów państwowych mają charakter wielowymiarowy: począwszy od zapobiegania powstawaniu „słupów” na etapie rejestracji podatników VAT czynnych aż po zaostrzenie sankcji karnoskarbowych.

 

ODMOWA REJESTRACJI BEZ ZAWIADOMIENIAM

 

Przepisy w nowym brzmieniu nakazują Naczelnikowi Urzędu Skarbowego odmówić rejestracji podmiotu, gdy jego dane zawarte w zgłoszeniu są nieprawdziwe, podmiot ten nie istnieje, podmiot lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie organu lub nie ma możliwości skontaktowania się z nimi. Z kolei tych, którzy pomagają w powstaniu i rejestracji „słupów”, zniechęcić ma solidarna odpowiedzialność pełnomocników za zaległości podatkowe podatnika, w imieniu którego pełnomocnik złożył zgłoszenie rejestracyjne.

 

KONIEC ROZLICZEŃ KWARTALNYCH

 

Od nowego roku rozliczenia kwartalne dostępne będą tylko dla tzw. małych podatników i to dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja podatnika dla celów VAT. Zgodnie z przepisami przejściowymi mali podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r., mogą rozliczyć kwartalnie jeszcze rok 2016 r., natomiast od stycznia 2017 powinni rozliczać VAT miesięcznie, aż do upływu wymaganego okresu.

 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

 

Wykazanie w deklaracji zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty podatku do zwrotu skutkować może, po określeniu przez naczelnika US lub organ kontroli skarbowej tych kwot w prawidłowej wysokości, ustaleniem tzw. „dodatkowego zobowiązania podatkowego” w wysokości 30% różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną przez podatnika a kwotą określoną przez organ. Wysokość tego dodatkowego zobowiązania można obniżyć albo nawet uniknąć go poprzez złożenie w odpowiednim momencie korekty deklaracji i uregulowanie różnicy. Gdyby jednak okazało się, że błędna deklaracja wynika z czynności niedokonanych, nieważnych lub wynika z faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty, wysokość dodatkowego zobowiązania wynieść może 100% różnicy w kwocie podatku.

 

OSTRZEJSZE KARY ZA OSZUSTWA PODATKOWE

 

Nowelizacja objęła także kodeks karny skarbowy i wprowadziła surowsze kary za niewystawienie faktury wbrew obowiązkowi, wystawianie faktury w sposób wadliwy lub nierzetelny, a także za posługiwanie się takimi fakturami. Nowe przepisy umożliwiają ukaranie nieuczciwych podatników nawet karą pozbawienia wolności.

 

WIĘCEJ PODMIOTÓW ZWOLNIONYCH Z VAT

 

Podwyższeniu ulegnie kwota rocznej wartości sprzedaży, uprawniająca do zwolnienia skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i wynosić ona będzie 200 000 zł. Ze zwolnienia w 2017 r. skorzystać będą mogli także podatnicy, których łączna sprzedaż w roku 2016 r. przekroczyła dotychczasowy próg 150 000 zł, a nie przekroczyła 200 000 zł.

 

Po więcej tekstów i informacji dotyczących prawa podatkowego zapraszamy Państwa na naszą stronę, do zakładki PRAWO PODATKOWE.

Powrót