Wczytywanie...

NOWA PROCEDURA REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

System badawczy

Nowe – obowiązujące od 15 kwietnia 2016 roku – zasady postępowania z wnioskami o rejestrację znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP wprowadzają dość rewolucyjne zmiany w procedurze zgłoszeniowej. Dotychczasowa regulacje obciążały Urząd Patentowy RP koniecznością szczegółowego badania zdolności rejestrowej zgłoszonych znaków, co miało spory wpływ na tempo rozpatrywania wniosków. System badawczy został w kwietniu 2016 roku zastąpiony systemem sprzeciwowym.

Zgodnie ze „starą” procedurą po około trzech miesiącach od złożenia wniosku Urząd Patentowy RP publikował informację o zgłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Od tego momentu zaczynała się właściwa, merytoryczna ocena zdolności rejestrowej znaku towarowego. Urząd badał nie tylko, czy oznaczenie może w ogóle funkcjonować jako znak towarowy, ale także, czy nie będzie konfliktował z innymi znakami towarowymi zgłoszonymi wcześniej. W przypadku stwierdzenia przeszkód Urząd informował o nich zgłaszającego i wzywał do ustosunkowania się do przedstawionych uwag. Dopiero po ustosunkowaniu się – lub stwierdzeniu jego braku – Urząd podejmował dalsze kroki, które kończyły się wydaniem decyzji o rejestracji (w przypadku przekonania Urzędu do swojego stanowiska) lub decyzją odmowną w odniesieniu do całości zgłoszenia lub określonych towarów i usług. Uwzględniając możliwość odwołania postępowanie w przedmiocie rejestracji oznaczenia mogło się toczyć nawet kilka lat.


Udział przedsiębiorców w ochronie swoich praw

Nowe zasady pozwalają znacząco skrócić czas pomiędzy zgłoszeniem, a uzyskaniem decyzji o rejestracji znaku towarowego. Przyśpieszenie procedury jest przede wszystkim konsekwencją pominięcia etapu badania przez Urząd tak zwanej „czystości znaku”, czyli badania możliwych konfliktów z wcześniejszymi prawami. Urząd w dalszym ciągu obligatoryjnie weryfikuje znak pod kątem występowania bezwzględnych przeszkód rejestracji, np. opisowości znaku. Natomiast w odniesieniu do konfliktów z cudzymi prawami to sami uprawnieni muszą zachować czujność i reagować, gdy w ich ocenie rejestracja innego oznaczenia naruszy ich prawo.

Zgodnie z aktualną procedurą po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy powinien niezwłocznie opublikować informację o jego treści w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, którego cyfrowa wersja jest dostępna na stronie www.uprp.pl . Wraz z datą ogłoszenia – publikacji w „Biuletynie” - rozpoczyna się bieg 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego. W tym czasie osoba posiadająca wcześniejsze prawo, np. z tytułu rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, ale i nie tylko, może złożyć sprzeciw od rejestracji zgłoszonego oznaczenia dla wszystkich lub niektórych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Jeżeli Urząd nie odnotuje żadnego sprzeciwu i nie dostrzeże innych przeszkód, wydawana jest decyzja o udzieleniu prawa. Cała procedura może zatem trwać mniej niż pół roku.

W przypadku wpłynięcia sprzeciwu jest on rozpatrywany w ramach spornego postępowania przed ekspertem Urzędu, w którym stronami są zgłaszający i wnoszący sprzeciw. Gdy Urząd przyzna rację przedsiębiorcy wnoszącemu sprzeciw, to nie tylko odmówi rejestracji w określonym zakresie, ale też obciąży zgłaszającego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, które mogą uwzględniać koszty zastępstwa wnoszącego sprzeciw przez profesjonalnego pełnomocnika. Ostatecznie więc próba rejestracji oznaczenia może zakończyć się stratą znacznie większą, niż wstępne opłaty od zgłoszenia.


Rzetelna ocena przed zgłoszeniem

W systemie sprzeciwowym wydaje się, że istnieje jeszcze większa potrzeba skrupulatnej oceny zdolności rejestrowej oznaczenia jeszcze przed próbą uzyskania na niego prawa ochronnego. Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP może teraz znacznie częściej wiązać się z kosztownym sporem z konkurentem, a i też po rejestracji nie mamy pewności, czy nasz znak faktycznie ma mocne podstawy ochrony, a rejestracja nie wynika wyłącznie z faktu, że posiadacz wcześniejszego prawa nie natknął się jeszcze na nasze zgłoszenie. Niezłożenie sprzeciwu w trzymiesięcznym okresie nie zamyka bowiem drogi do ochrony wcześniejszego znaku towarowego – uprawniony może także później żądać unieważnienia rejestracji oznaczenia naruszającego jego prawa i w tym celu wszcząć odpowiednią procedurę. Dlatego też dobrze skorzystać z pomocy prawnej przed zgłoszeniem i dalsze decyzje podejmować w oparciu profesjonalną analizę prawdopodobieństwa nie tyle uzyskania, co utrzymania ochrony zarejestrowanego znaku towarowego.

Powrót